REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.sibaby.pl

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Zasady ogólne
 4. Składanie zamówień
 5. Dostawa
 6. Płatności
 7. Odstąpienie od umowy
 8. Procedura reklamacji
 9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 10. Zmiana regulaminu
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 12. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia Ogólne

 

Sklep internetowy www.sibaby.pl prowadzony jest przez firmę:

 

SIBABY MACIEJ BIJAKOWSKI

Owocowy Sad 19/2, 05-500 Piaseczno

NIP: 1231439044

REGON: 383473925

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sibaby.pl

 

2. Definicje

 

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bobo-mania.pl, za którego pośrednictwem Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ustawa o prawach konsumenta — Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku
(Dz. U. z 2014 r. poz. 827);

Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.).

Konto Klienta – profil Klienta zawierający dane służące m.in. do składania zamówień i realizacji zamówień. Klient loguje się za pomocą indywidualnego hasła oraz loginu wybranego przez siebie.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

3. Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem sibaby.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy sibaby.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie sibaby.pl są fabrycznie nowe, szczelnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem tele-informatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
 1. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

4. Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych sibaby.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 7. Informacja o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu. 
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia otrzyma on na podany adres e-mail automatyczną odpowiedź ze sklepu zawierającą specyfikację zamówienia. Specyfikacja, o której mowa jest w poprzednim zdaniu, nie jest potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail i będzie ono oświadczeniem o przyjęciu oferty, o którym jest mowa powyżej, natychmiast po skontrolowaniu dostępności towarów u dostawców sklepu.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą, lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 10. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta powiadomienia, o którym mowa jest w punkcie 7 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W przypadku gdy Klient dokonał zapłaty za zamówiony towar – sklep zwróci mu pieniądze w ciągu 14 (czternastu) dni.
 11. W przypadku braku możliwości zrealizowania części zamówienia, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma do wyboru dwa rozwiązania:
 1. Zamówienia będą odrzucane w przypadku, gdy w ciągu 7 dni od dotrzymania powiadomienia, o którym mowa jest w 7 punkcie powyżej, nie zostanie uiszczona opłata w należytej wysokości za towar i przesyłkę oraz, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta (realizacja opcji „Pobranie”).
 2. W przypadku nagłego braku towaru w magazynach Sklepu lub przy odległym terminie dostawy Klient może przyjąć wskazany termin dostarczenia, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.

 

5. Dostawa

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską wedle zaznaczonej opcji podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
 4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.
 5. Zamówiony towar dostarczamy na terenie Polski oraz krajów UE.

6. Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy imienny dowód zakupu (fakturę)
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

17 1160 2202 0000 0003 8083 9764

 1. Stawki przesyłek (na terenie RP oraz do krajów UE, ceny brutto):

– zgodnie z cennikiem określonym przez przewoźnika www.Furgonetka.pl  

 

7. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (link do pobrania tutaj) i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając ww. wypełnione oświadczenie na adres:

SIBABY MACIEJ BIJAKOWSKI

Ul. Owocowy Sad 19/2, 05-500 Piaseczno

 

 1. Towary zwracane przez klienta muszą być kompletne i w nienaruszonym stanie. Konsument będzie ponosił odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni dokona zwrotu pieniędzy za towar.
 2. Klient ponosi całość kosztów za zwrot rzeczy do sklepu w sytuacji, gdy wybrany przez niego sposób dostarczenia towaru jest inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.

 

8. Procedura reklamacji

 

 1. Produkty mają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres:

SIBABY MACIEJ BIJAKOWSKI

Ul. Owocowy Sad 19/2, 05-500 Piaseczno

 

Składając reklamację, należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod tym linkiem.

 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. Zasadne naprawy towaru i ich transport w okresie odpowiedzialności są bezpłatne.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 3. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

9. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

Sklep Internetowy www.sibaby.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 1. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczenia i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

10. Zmiana Regulaminu

 

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie jaki upłynął od ostatniego logowania, nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz z zasady dostępu do tych procedur.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

 

12. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).